Søg
Close this search box.

Forretningsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Thy-tronic i/s (sælger)

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i

det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

1. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle oplysninger af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger,

prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmaterialer og prislister, er

omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt

fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Ethvert tilbud er gældende 30 dage fra afgivel-sesdagen, medmindre

anden skriftlig aftale foreligger.

2. LEVERING – PRIS

Levering sker ab sælgers adresse

Køberen overtager risikoen for leverancen ved afsendelse.

Den anførte pris er fastsat ab sælgers adresse. Ud over købesummen betaler

køber alle sådanne omkostninger, afgifter og skatter, som pålægges

sælger i forbindelse med det solgtes levering og betaling. Ved ordre under

DKK. 250,00 ekskl. moms beregnes der et fast ekspeditionsgebyr.

Når leveringen er sket, kan ingen vare returneres til sælgeren for kreditering

uden sælgers forudgående skriftlige samtykke.

Annulleres en ordre pålægges et gebyr på DKK 250,00, såfremt der

ikke er disponeret for ordren. Har Thy-tronic i/s anvendt ressourcer i

forbindelse med ordren, vil disse blive udfaktureret.

Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre

renter af det til enhver tid værende skyldige beløb med en rentesats på

2% p.a. over Danmarks Nationalbank til enhver tid værende diskonto, pr.

påbegyndt måned efter forfald.

3. LEVERINGSTID

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse

som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valuta

restriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde,

manglende eller mangelfulde leverancer fra under-leverandører eller

årsager uden for sælgers kontrol, og leveringstiden vil i påkommende

tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal

dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver

henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet

som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da

sælger har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger

fra køberen, herunder godkendelse af eventuelle fremsendte

dokumenter.

Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsbetingelser,

udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen

af den pågældende betaling

4. MANGLER

Inden for et tidsrum af 12 måneder fra det solgtes produktionsdato

forpligter sælger sig til efter eget valg, enten at ombytte eller at reparere

produkter, som viser sig at være mangelfulde på grund af konstruktions-,

fabrikations- eller materialefejl. De mangelfulde produkter skal køber

foranstalte bliver returneret til sælger for reparation eller ombytning.

Krav fra købers side med begrundelse i mangler skal fremsendes som en

skriftlig fordring og beskrivelse af fejlforholdet, før der kan kræves

foretaget noget af sælger. Sker dette ikke afvises kravet og det kan ikke

betragtes som en misligeholdelse af sælger´s for-pligtelser. I tilfælde hvor

reparation på stedet er nødvendigt, dækker garantien ikke udgifter til rejser,

ophold, og diæter, lokal transport etc.I tilfælde af mangler ved det solgte

kan køber ikke gøre andre beføjelser gældende end at kræve de mangelfulde

dele ombyttet eller repareret; køberen kan navnlig ikke hæve

handelen helt eller delvis, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning,

medmindre der foreligger mangler, som skyldes forsæt eller grov

uagtsomhed fra sælgers side.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Sælger er kun ansvarlig for personskade, såfremt det bevises, at skaden

skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, han bærer

ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for skade på

fast ejendom eller løsøre, medmindre det bevises, at der er udvist grov

uagtsomhed af sælger eller andre, han bærer ansvaret for.

Såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav over for en af

parterne vedrørende en leverance i henhold til foreliggende leverance, er

denne part forpligtet til straks at underrette den anden part herom.

6. UNDTAGELSER

Sælgers forpligtelser i medfør af pkt 4 og 5 dækker ikke følger af naturlig

slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening

i strid med sælgers instruktioner, ændringer foretaget

uden sælgers skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer

eller andre forhold uden for sælgerens kontrol.

7. RETTIGHEDER OG DOKUMENTATION

Alle tegninger, tekniske beskrivelser og dokumenter vedrørende fremstilling

eller installering af leverancen eller dele heraf, som udleveres af

sælgeren på et hvilket som helst tidspunkt, forbliver sælgerens

ejendom og må ikke uden sælgers forudgående skriftlige samtykke

anvendes af køberen eller kopieres produceres, overgives til eller på en

anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab.

Intellektuelle og industrielle rettigheder samt copyright til alt maskinel,

firmware, programmel, know-how og dokumentation leveret til køber

forbliver i al fremtid hos sælger.Med hensyn til de produkter, hvortil

sælger alene giver køber brugsretten (dette gælder programmel, m.v.), er

aftalt, at ordet “køb” eller lignende ord eller afledninger heraf skal forstås

som “modtage brugsretten”, og “køber” eller lignende ord eller

afledninger heraf skal forstås som “modtager af brugsretten”.

Ejendoms- og ophavsretten til disse produkter forbliver hos sælger.

8. SPECIFIKATIONER

Sælger forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i udformningen

af og specifikationer til de solgte produkter, forudsat at de

pågældende ændringer ikke i væsentlig grad forringer købers

muligheder for at anvende det købte produkt.

9. RETSREGLER

I det omfang, hvori parternes mellemværende ikke er reguleret ved

ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal dansk rets

almindelige regler finde anvendelse I tilfælde af uoverensstemmelse

mellem parterne vedrørende leverancen skal retssag anlagt af

køber mod sælger anlægges ved Sø og Handelsretten i København.

Såfremt sælger måtte have fornødent at anlægge retssag mod køber, kan

denne efter sælgers valg anlægges ved Sø- og Handelsretten i

København eller købers almindelige værneting.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.